انتقال راه‌آهن نباید به ماجرای فرودگاه مهرآباد دچار شود

انتقال راه‌آهن نباید به ماجرای فرودگاه مهرآباد دچار شود

معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران اعلام کرد: شهرداری بر نظر خود مبنی بر انتقال ایستگاه راه آهن به حومه شهر مصر است و معتقد است محاسن انتقال راه آهن برای منافع مردم و سیما و منظر شهری بیشتر از هزینه ها است. ناصر امانی درباره نتیجه بررسی های صورت گرفته در خصوص انتقال راه آهن از تهران در مدیریت شهری، به وجود دو دیدگاه دراین باره اشاره کرد که هر کدام تبعات مثبت و منفی در پی دارند. امانی در توضیح نگاهی که شهرداری و کارشناسان حوزه حمل و نقل شهری دارند،اظهار کرد: این دیدگاه بر این اعتقاد است که به دلیل بار صوتی، ترافیکی و آلودگی ناشی از جابه جایی قطارها و آثار منفی که منظر و انظباط شهری را تحت تاثیر قرار می دهد، راه آهن باید به حومه شهر منتقل و در نهایت از حومه شهر امکان استفاده مسافرین راه آهن از طریق خطوط اتوبوسی یا مترو به تهران فراهم شود.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در ادامه اعلام کرد:دیدگاه دیگر حاکی از آن است که اتفاقا در شهر های بزرگ امروز مانند پاریس و لندن ایستگاه راه آهن در وسط شهر است و بنابراین این دیدگاه با مقاومت در خصوص انتقال راه آهن به حاشیه شهر ،به دنبال رفع تبعات زیست محیطی، آلودگی صوتی و آشفتگی های ناشی از آن است. وی افزود: کارشناسان حامی این دیدگاه معتقدند اگر سیما و منظر شهر بهم ریخته است باید آن را حل کرد نه آنکه بار اضافی برای انتقال راه آهن به دوش مسئولان بیفتد. امانی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران معتقد است ، انتقال ایستگاه راه آهن به حومه شهر صرفه بیشتری برای شهروندان دارد، افزود: مسئولان راه آهن با این نظر مخالفند. معاون شهردار تهران درادامه از تکرار ماجرای انتقال فرودگاه مهرآباد برای راه آهن تهران ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه مردم تهران باید تا سال های آینده آلودگی صوتی وحشتناک ناشی از برخاستن و نشستن هواپیما ها را تحمل کنند. وی در این باره اظهار کرد: با وجود اصرار شهردار و اعضای شورا شهر برای انتقال فرودگاه مهر آباد، عنوان برخی محدودیت های فرودگاه مهر آباد همچون آماده نبودن زیر ساخت ها در فرودگاه امام خمینی (ره) برای انتقال پروازها و عدم آمادگی این کار به انجام نرسید.